Rejestracja na szkolenia WCKP
Nazwa szkolenia1Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.
Koordynatorprof. dr hab. Tomasz Cencek
Termin2023-12-01
Program

Na adres mailowy, który Państwo podali w formularzu, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na szkolenie.

 O wszelkich zmianach personalnych lub zmianie adresu mailowego należy powiadomić organizatora - Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Powiadomienia należy przekazywać drogą maliową: wckp@piwet.pulawy.pl lub tel. 81 889 33 43.

Część teoretyczna i praktyczna szkolenia odbywać się będzie w grupach

(10 osób)  w  WCKP w Puławach.


Dane uczestnika
Pan/Pani:
nazwisko
imie
numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy wyłącznie szkolenia z metody wytrawiania mięsa)
data urodzenia (rrrr-mm-dd)
miejsce urodzenia
firma/instytucja
kod pocztowy
miejscowość
ulica
osoba do kontaktu
tel.
fax
e-mail
Faktura dla:
ul.
kod i miejscowość
NIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (24-100) przy Al. Partyzantów 57, w celu organizacji obsługi, dokumentacji i przeprowadzenia szkolenia. Oświadczam, że jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że swoje dane podaję dobrowolnie, przy czym ich niepodanie może skutkować niemożnością odbycia szkolenia.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem szkoleń organizowanych w WCKP REGULAMIN

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w treści podając nazwę, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika.:
Bank BGŻ w Puławach: 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520
Istnieje również możliwość dokonania płatności gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie WCKP PIWet-PIB w Puławach.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy wysyłać pisemną informację na adres wckp@piwet.pulawy.pl najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji w powyższym terminie wyklucza możliwości ubiegania się o zwrot lub zwolnienie z opłaty za szkolenie.
PIWet-PIB zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.